BIP

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b.
2a. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.
2b. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 2, sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. ,
Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:
1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
2c. W przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2a albo 2b, sąd bada:
1) interes uczestników postępowania;
2) rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem;
3) wolę zmarłego pacjenta;
4) okoliczności wyrażenia sprzeciwu. (Dz.U.2023.1545 t.j.)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie nie pobiera opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów. czy osób upoważnionych przez pacjenta.
Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy: pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta lub osoba upoważniona przez pacjenta zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny. Opłata za udostępnienie dokumentacji jest określona w art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Stawki za okres od 01.03.2024 r.
• 0,53 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
• 3,02 zł – za elektroniczny nośnik danych,
• 15,08 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

Informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej dostępne po numerami telefonów w godzinach 7:25-15:00
(82) 562 32 07
(82) 562 32 09

Plik do pobrania:
Wniosek o udostępnianie dokumentacji medycznej

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.